HOME.jpg ALBUMS.jpg LYRICS.jpg ARTICLES.jpg TV.jpg BOOKS.jpg
FORUM1.jpg SINGLES.jpg VIDEOS.jpg FANZINES.jpg RADIO.jpg MERCHANDISE.jpg


GIGOGRAPHY.jpg
198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024

Twitter X Rounded Icon.pngFacebook-icon.jpgInstagram-icon.jpgThreads-icon.jpgYouTube logo.png

"We Are More Than Just Punks" - Algemeen Dagblad, 6th April 1992

From MSPpedia
Jump to: navigation, search
ARTICLES:1992Title: "We Are More Than Just Punks"
Publication: Algemeen Dagblad
Date: Monday 6th April 1992
Writer: David Kleijwegt


On the other side of the North Sea, they have been able to solve quite a few emotions.Manic Street Preachers: Four young musicians who were first pressed firmly against the chest. In order to be pushed as easily as possible. Tonight, the spoken quartet plays in Paradiso in Amsterdam. Every performance seems to be degenerate in a charming mess.

You'd Manic Street Preachers can call a somewhat deserted punk band. However, that is against the sore leg of Richey James, singer and guitarist of the group. "Our influences are from Rolling Stones to The Supremes," he says. "Our knowledge of music is great: we win a pop quiz from every other pop group in the world. Our drummer has even studied opera. We are more than just punks, we play everything. Everything we like at least. "

First CD

A few months ago the first CD of Manic Street Preachers: Generation Terrorists, accounting for over seventy minutes of music, reportedly cost a million guilders. James: "The debut of The Clash sounds like it has been recorded in a toilet. I still think it's a big album. But we love too much music to make our first CD sound like that. Why should not a record Can a few shameful pounds cost? At least we can at least be proud of it. "

Come Manic Street Preachers grew together in a small town in Wales. Their reality was the absolute boredom, James noted. "When we were eight, the cinema was closed. There was nothing to do. When we got out of school, we played football on the streets, then we went to watch television. But night tv was not yet at 11 o'clock. Then we turned out to make records and reading books, all of us were devoured: from Burroughs to Camus and from Spider-man to Batman. Many people think that is a sad existence. But, believe that we really enjoyed it.Manic Street Preachers have all thanks for that period. "

It's no coincidence that the generations terrorist CD's are full of quotes from writers. There we even encounter the names of Nietsche, Sylvia Plath and Philip Larkin. "We are only four guests of a rock group, who can express our feelings much better. Our own texts are often confusing and without any cohesion, which is the language of our generation. For the television, we are constantly switching from channel and from discs We only have the right numbers. The time people can contend is getting shorter and my texts are the result of that.

No poets

"No, poets, we'll never be. This era is also not for poets." American Psycho by Brett Easton Ellis is the only valuable book of recent years. Eleven pages about how somebody shaves, that's the life of the people Yes, American Psycho lacks a literary style. There is no style in the nineties, which reflects the spirit of time perfectly.

According to Richey James, pop music is dying after death. "Young people have no interest in it. They play Nintendo or watch television. I can understand that. Who wants to go to a concert hall to catch a singer's glimpse?" If you play a computer game, your control of life and death, then you are at least the king of your own room.

"What's up with us? Music still means a lot to me, we travelled to town and country for concerts, and we had to save months to buy a ticket." Oh, it's all that fast. In fact, we're again set old ruiners. '


Aan de andere kant van de Noordzee hebben ze nogal wat emoties weten los te maken. Manic Street Preachers: vier jonge muzikanten die eerst stevig tegen de borst werden gedrukt. Om vervolgens net zo makkelijk weer te worden weggeduwd. Vanavond speelt het spraakmakende kwartet in Paradiso in Amsterdam. Elk optreden schijnt te ontaarden in een charmante rotzooi. Je zou Manic Street Preachers een wat verlate punkband kunnen noemen. Dat is echter tegen het zere been van Richey James, zanger en gitarist van de groep. "Onze invloeden gaan van de Rolling Stones tot en met The Supremes', zegt hij. "Onze kennis van muziek is groot: wij winnen een pop-quiz van elke andere popgroep ter wereld. Onze drummer heeft zelfs opera gestudeerd. Wij zijn meer dan ordinaire punkers, we spelen alles. Alles wat we leuk vinden tenminste.'

Eerste cd

Een paar maanden geleden verscheen de eerste cd van Manic Street Preachers: Generation Terrorists, goed voor ruim zeventig minuten muziek, kostte naar verluidt een miljoen gulden. James: "Het debuut van The Clash klinkt alsof het in een toilet is opgenomen. Ik vind dat nog steeds een grootse plaat. Maar wij houden te veel van muziek om onze eerste cd precies zo te laten klinken. Waarom zou een plaat niet meer dan een paar schamele ponden mogen kosten? Nu kunnen wij er tenminste met recht trots op zijn.'

De vier Manic Street Preachers groeiden gezamelijk op in een klein stadje in Wales. Hun werkelijkheid was de absolute verveling, merkt James op. "Toen wij acht waren, werd de bioscoop gesloten. Er was niets te doen. Als we uit school kwamen, speelden wij voetbal op straat. Daarna gingen we televisie kijken. Maar nacht-tv bestond nog niet, om elf uur was het afgelopen. Dan draaiden we maar platen en lazen wij boeken. Alles werd door ons verslonden: van Burroughs tot Camus en van Spiderman tot Batman. Veel mensen vinden dat een zielig bestaan. Maar, geloof me, we hebben er echt van genoten. Manic Street Preachers heeft alles aan die periode te danken.'

Het is dan ook geen toeval dat het cd-boekje van Generation Terrorists vol staat met citaten van schrijvers. Daar komen we zelfs de namen van Nietsche, Sylvia Plath en Philip Larkin tegen. "Wij zijn slechts vier gasten van een rockgroepje. Die mensen kunnen onze gevoelens veel beter verwoorden. Onze eigen teksten zijn vaak verwarrend en zonder enige samenhang. Dat is de taal van onze generatie. Voor de televisie wisselen we voortdurend van kanaal en van platen draaien wij alleen de goede nummers. De tijd dat mensen zich kunnen contreren wordt alsmaar korter en mijn teksten zijn daar het resultaat van.

Geen dichters

"Nee, dichters zullen we nooit worden. Dit tijdperk leent zich ook niet voor dichters. American Psycho van Brett Easton Ellis is het enige waardevolle boek van de laatste jaren. Elf pagina's over hoe iemand zich scheert, dat is nu het leven van de mensen. Ja, American Psycho ontbeert een literaire stijl. Er is geen stijl in de jaren negentig. Dat boek geeft de geest van de tijd perfect weer.

Volgens Richey James is popmuziek op sterven na dood. "Jongeren hebben er geen interesse meer voor. Zij spelen Nintendo of kijken naar de televisie. Dat kan ik begrijpen. Wie wil er nu in de regen naar een concertzaal om een glimp van een zanger op te vangen? Als je een computerspelletje speelt, heb je even controle over leven en dood. Dan ben je tenminste de koning van je eigen kamertje.

"Hoe dat met ons zit? Muziek betekent nog veel voor mij. Wij reisden stad en land af voor concerten. Al moesten we maanden sparen om een kaartje te kunnen kopen. Ach, het gaat allemaal zo snel. In feite zijn wij al weer een stel oude rukkers.'